Vragen ? Bel 085 040 7444

Een DUBV is een ondernemersvorm voor de zelfstandig professional die ondernemer wil blijven maar door de aard van de opdracht het risico loopt om als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. De DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten (van opdracht). Dit geeft je vrijheid in opdrachtkeuze en -duur. 

Werkgeversgezag

Om te weten wanneer je schijnzelfstandig bent, is het belangrijk om te weten hoe schijnzelfstandigheid ontstaat. Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er persoonlijke arbeid wordt verricht, hier een vorm van loon tegenover staat en er gezag aanwezig is. In veel werksituaties van zzp'ers zijn deze drie componenten aanwezig en indien dit bij controle wordt aangetoond, ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst, ongeacht wat er in het contract staat. De Belastingdienst en eventueel ook de rechter gaan daarbij altijd uit van de feitelijke werksituatie. Ten tijde van de VAR lag dit risico vooral bij de zzp'er. In het geval dat er bij controle een feitelijk dienstverband werd geconstateerd, bood de VAR voor de opdrachtgever vrijwaring van naheffingen en boetes. De zzp'er kon in die situaties wel met flinke navorderingen en boetes worden geconfronteerd als bleek dat de feitelijke situatie niet klopte met de gegevens op het aanvraagformulier voor de VAR.

In mei 2016 is de VAR komen te vervallen en daarmee ook de vrijwaring van de opdrachtgever. De modelovereenkomsten die hiervoor in de plaats zijn gekomen, bieden de opdrachtgever op voorhand zekerheid mits de feitelijke werksituatie overeenkomt met het gestelde in de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Overigens is de handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020. De feitelijke werksituatie zal bepalend zijn voor de geldigheid van de vrijwaring van de opdrachtgever. Het risico op navorderingen en boetes voor de opdrachtgevers is namelijk sinds 1 mei 2016 weer reëel aanwezig. De zzp'er dient aan het eind van het boekjaar aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de fiscale criteria voor het ondernemerschap om zodoende rechten te kunnen ontlenen aan de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Dat was ook onder het VAR-regime al zo, echter als de zzp'er het aanvraagformulier voor de VAR eerlijk en naar waarheid had ingevuld, mocht hij er vooraf op vertrouwen dat de belastingdienst hem als ondernemer zou erkennen. Die garantie vooraf vervalt nu ook voor de zzp'er.

Minder risico nemen

De toename van het risico om als werkgever te worden aangemerkt met alle werkgeversverplichtingen van dien, noodzaakt veel opdrachtgevers om de inhuur van zzp'ers te heroverwegen. Het is goed mogelijk dat veel zzp'ers minder gemakkelijk aan opdrachten kunnen komen. Wanneer de opdrachtgever de zzp'er niet in loondienst wil nemen dan moet er gekeken worden naar andere legale, flexibele werkvormen. Daarbij kan worden gedacht aan uitzenden, detacheren of payrolling maar niet iedere zzp'er voelt daar iets voor. Wil je als professional echter ook zelfstandig ondernemer blijven, dan kun je de DUBV overwegen. Naast eigenaar/directeur van de DUBV ben je ook als werknemer in loondienst bij de DUBV. Hierdoor ben je sociaal verzekerd en kun je jezelf vanuit de DUBV detacheren bij één of meerdere opdrachtgevers, zonder dat dit leidt tot enig risico voor jou of je opdrachtgever. Ook de opdrachtgever wordt door deze arbeidsvorm gevrijwaard van werkgeversverplichtingen.

Declarabele Uren BV (DUBV)

Er wordt een DUBV opgericht samen met Uniforce Group en je wordt vervolgens aangesteld als directeur van de DUBV. Uniforce controleert de DUBV op een aantal kwaliteitseisen die in de overeenkomst zijn vastgelegd en mag dan op basis van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) afgeven aan de professional. De opdrachtgever is met deze VUR gevrijwaard van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw. Door deze inrichting ben je, als Uniforce Professional, naast ondernemer/directeur van je DUBV óók werknemer van de DUBV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet (WW/WIA), mochten de zaken niet goed gaan.

Verschil bv en DUBV

Er is een belangrijk verschil tussen een BV en een DUBV. Binnen de DUBV is er een gezagsverhouding tussen Uniforce en de directeur van de DUBV. Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst binnen de DUBV en hierdoor is de professional verplicht verzekerd voor sociale verzekeringpremies. De professional draagt zelf loonheffingen (dit kan ook vanuit een “normale” BV) en sociale verzekeringspremies af (dit kan niet vanuit een “normale” BV) . De Belastingdienst en het UWV hebben dit getoetst en er is sinds 2008 een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst, het UWV en Uniforce. Daarbij is vastgesteld dat de DUBV werkgever is conform de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Verschil bv en DUBV met de eenmanszaak

Het belangrijkste verschil tussen een BV in het algemeen en de eenmanszaak ligt op fiscaal vlak. De BV en dus ook de DUBV kent niet de fiscale voordelen van de eenmanszaak zoals ondernemersaftrek, startersaftrek e.d.
Voor wie is de DUBV geschikt?

De DUBV is vooral geschikt voor professionals die zichzelf verhuren aan andere organisaties en die:

• daarbij nagenoeg hetzelfde werk verrichten als werknemers van dat bedrijf;
• moeten voldoen aan bepaalde regels (werkgeversgezag);
• niet kunnen werken conform goedgekeurde modelovereenkomsten;
• wel kunnen werken buiten dienstbetrekking maar niet kunnen voldoen aan de fiscale ondernemerscriteria (bijvoorbeeld voor langere tijd afhankelijk zijn van één opdrachtgever).

De grootste voordelen van het werken met een Declarabele Uren BV:

• je kunt zelf bepalen hoe lang je voor een opdrachtgever (of tussenbureau) werkt;
• je kunt bij de opdrachtgever hetzelfde werk doen als de werknemers;
• je bent verzekerd volgens het sociale stelsel (dus onder andere WW, WIA);
• je kunt je eigen salaris doorbetalen bij ziekte of zwangerschapsverlof;
• je krijgt eerstelijns juridische ondersteuning bij problemen met opdrachtgevers en/of overheidsinstanties;

Om je beter uit te kunnen leggen wat het inhoudt om met een DUBV aan de slag te gaan en om te kijken of het voor jou een interessante ondernemersvorm is, kun je altijd contact met Uniforce opnemen.

Hou me op de hoogte

Vragen?